นักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ