ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

แหล่งอ้างอิง : สทศ. และ website โรงเรียนสุรนารีวิทยา และบุญวัฒนา

รายงานโครงการโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา