แหล่งอ้างอิง : สทศ. และ website โรงเรียนสุรนารีวิทยา และบุญวัฒนา

รายงานโครงการโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา